Grundläggande riktlinjer inom montessoripedagogiken

1. Förberedd miljö

Miljön ska vara väl förberedd och anpassad efter barnens behov och ålder.

Montessorimaterialet ska ligga på bestämda platser och då barnet använt ett material, tar de själva ansvar för att det läggs tillbaka, snyggt och prydligt, på sin plats.
Materialet ska stimulera barnet för vidare utveckling och därför finns material för såväl olika intresseriktningar som mognadsstadier. Materialet är dock inte det viktigaste i pedagogiken, men det är oftast till stort stöd för inlärning av olika moment.

2. Frihet/ansvar/hänsyn

I både förskolan och i skolan har barnen möjlighet att i stor utsträckning själva välja vad de ska arbeta med utifrån sin individuella planering. Denna planering utformas med stöd av pedagogerna. Detta innebär en frihet under ansvar för barnet. För att barnen ska nå de nationella kunskapsmålen krävs en noggrann planering och utvärdering av genomfört arbete.

3. Indvidualisering/samarbete

Genom att individualisera undervisningen sätts barnet i centrum. Barnet kan genom individualiseringen ha inflytande över sin egen inlärning och får därmed träna sig i att ta ansvar för sina studier. Väljer arbete utifrån sin egen planering - som är gjord med stöd av en vuxen

4. Hjälp till självhjälp

Montessorilärarens roll är att ge barnet den hjälp det behöver. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” eller ”Hjälp mig att göra det själv”, är därför en viktig del av montessoripedagogiken. Lärarens uppgift är att observera, stimulera, uppmuntra och stödja barnet i dess utveckling. Genom att visa var kunskap finns att hämta och hur man använder materialen, får barnen en grund och förförståelse för hur de ska gå vidare i sitt arbete.

All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

5. Konkretion

Montessorimaterialet är mycket konkret och ofta självrättande och på det sättet kan barnet arbeta på ett självständigt sätt.

Tanken med montessorimaterialet är att barnet ska använda det konkreta materialet så länge det har behov av det för att sedan övergå till mer abstrakt material.

6. Helhet

Barn vill förstå orsaker och sammanhang och därför är det viktigt att ge barnen ett helhetsperspektiv och därför är våra temaområden ämnesövergripande.